Уважаеми клиенти,

Във връзка със стартиране на Електронния регистър на болничните листове от 1 януари 2015 г., всички лечебни заведения трябва да получат уникални номера на болнични листове:

  • от съответните териториални поделения на НОИ чрез подаване на заявление - изтеглете от тук.
  • или
  • онлайн, чрез уеб приложение, достъпно през Интернет страницата на НОИ http://www.noi.bg/.

Допълнителна информация, за Електронния регистър на болничните листове може да намерите в публикуваната на сайта електронна брошура - изтеглете от тук.

Нисет-ДКЦ


 Нисет-ДКЦ е модерна, модулна информационна система, обслужваща дейността на ДКЦ, МЦ и груповите практики на специалисти.

При работа със системата се постигат едновременно няколко важни цели: въвеждането на потока от данни се разпределя между отделните модули и техните потребители, в резултат от намаленото до минимум ръчно въвеждане на данни максимално се улеснява ежедневната дейност на лекарите-специалисти, въвеждането на данни от прегледите е 'интелигентно' подпомагано и контролирано, данните, въведени от различните лекари в досието на пациент са достъпни за разглеждане и обработка в зависимост от правата им на достъп, автоматизирано е съставянето на всички отчети и справки.

Внедрена и работеща в над 100 ДКЦ, МЦ и групови практики, НИСЕТ-ДКЦ е една от най-използваните медицински информационни системи в България.

Съобразена е изцяло с изискванията на НЗОК към дейността на лекари-специалисти и медико-диагностични лаборатории.

Дежурен кабинет


em

Представяме на Вашето внимание най-новия ни продукт

 

Софтуер за дежурен кабинет

 

Продуктът е съобразен с изискванията на ПМС 304 от 17.12.2010 г., НРД 2011 и указанията на РЗОК за работата на дежурните кабинети.

Нисет-СИМП


 Нисет-СИМП е създаден да бъде незаменим помощник в ежедневната дейност на лекарите-специалисти. Лесен за усвояване, бърз и удобен, продуктът свежда до минимум времето необходимо за попълване и отпечатване на първичните медицински документи. Автоматично включване в регистрите по различните програми и следене на необходимите дейности по всяка диагноза. Автоматично водене на различните журнали в кабинета и постоянен контрол върху изразходване на регулативните стандарти.

Интелигентни контроли и подсказки в него следят за коректното извършване на необходимите дейности, според изискванията на НЗОК и действащите нормативни документи.

Притежава пълния обем отчетност към НЗОК и РЦЗ, позволява описване на платени дейности и прегледи към други договорни партньори и здравно-осигурителни фондове.

Съобразен е изцяло с изискванията на НЗОК към дейността на лекари-специалисти
 

Нисет-ОПЛ


Нисет-ОПЛ е създаден да бъде лесен, бърз и удобен за ползване в ежедневната дейност на общопрактикуващия лекар - попълване и отпечатване на първичните медицински документи, включване в регистрите по различните програми и следене на дейността по тях, постоянен контрол върху изразходване на регулативните стандарти и автоматично водене на различните журнали в кабинета.

Нашият медицински софтуер за ОПЛ предлага улеснено попълване на първичните документи, работа по програми - майчино и детско здравеопазване, диспансерни пациенти и профилактика, следене на извършваните дейности по тях, автоматично водене на журналите в практиката.

Притежава пълния обем отчетност към НЗОК и РЦЗ, позволява описване на платени дейности и прегледи към други договорни партньори и здравно-осигурителни фондове и е незаменим помощник за всеки ОПЛ.

Нисет-ОПЛ е професионално създаден софтуер за общопрактикуващи лекари. Интелигентни контроли и подсказки в него следят за коректното извършване на дейностите, според изискванията на НЗОК и действащите нормативни документи.

Съобразен изцяло с изискванията на НЗОК към дейността на общопрактикуващите лекари.

Нисет-Дент

Нисет-Дент - софтуер за дентална практика. Създаден да бъде бърз и удобен за ползване от денталния лекар, както като електронен 'помощник' в кабинета, така и само за отчитане на месечната дейност към РЗОК. Лекота и бързина при въвеждане на данните с последващо отпечатване на първичните медицински документи, работа с пациенти по различните дентални пакети и следене на извършваните дейности по тях, автоматично водене на журналите в практиката.

Нашият медицински софтуер за стоматолози предлага улеснено попълване на първичните документи, работа с пациенти по различни дентални пакети и следене на извършваните дейности по тях, автоматично водене на журналите в практиката.

Притежава пълния обем отчетност към НЗОК и РЦЗ, позволява описване на платени дейности и прегледи към други договорни партньори и здравно-осигурителни фондове и е незаменим помощник за всеки стоматолог.

Интелигентни контроли и подсказки в него следят за коректното извършване на денталните дейности, според изискванията на НЗОК и действащите нормативни документи.

Съобразен изцяло с изискванията на НЗОК към дейността на денталните лекари.

Нисет-Лаб Експерт


Нисет-Лаб "Експерт" е софтуер за обслужване дейността на медико-диагностични лаборатории (МДЛ) . Разработен е след внимателно проучване на организацията на работа в тях. Продуктът се използва от над 50 самостоятелни медико-диагностични лаборатории, както и в такива, част от медицински центрове и ДКЦ в цялата страна.

Предлага улеснено въвеждане на данните от постъпващите направления, следене на извършваните дейности по тях, работа с различни пакети изследвания, автоматично 'водене' на журналите в лабораторията.

Притежава пълния обем отчетност към НЗОК и РЦЗ, позволява въвеждане и отчитане на платени дейности, както и такива към други договорни партньори (външни лаборатории подизпълнители) и здравно-осигурителни фондове.

Софтуерният продукт Нисет-Лаб "Експерт" е официално одобрен от НЗОК и отговаря на всички актуални изисквания към отчетността на МДЛ, сключили договор с РЗОК.

Предлага връзка с лабораторни уреди.

Нисет-еРезултати


 

Нисет-еРезултатиНисет-еРезултати е добавка към модул 'Лаборатория' на Нисет-ДКЦ или към Нисет-ЛАБ 'Експерт' и дава възможност за проверка на резултати от извършени медико-диагностични изследвания в Интернет. С помощта на тази добавка лекарите, изпратили пациенти за изследвания, могат да проверят техните резултати от компютъра си веднага след публикуването им.

 

Вижте Нисет-еРезултати в действие

 

Panda Antivirus Pro


Panda Antivirus Pro 2016

Panda Internet Security


Panda Internet Security 2016

Panda Global Protection

Panda Global Protection

Panda Gold Protection


Panda Gold Protection 2016

 

Лабораторни резултати