Нисет-Дежурен кабинет 8.13.0

  • Friday, 18 January 2013
  • Версия: 8.13.0
  • Автор: Нисет
  • License: Нисет ООД

Правилната работа на тази версия на Нисет-Дежурен кабинет е възможна само при обновена до версия 8.12.0 база данни!

 

Новости във версия 8.13.2 на Нисет-Дежурен кабинет от 21.11.2011 г.

01. Допълнително е прецизирано отпечатването на отметките за вид на болничния лист и пол на пациента в новата бланка на болничен лист. Ако ползвате нови бланки е препоръчително изтеглянето на актуализацията и обновяване на програмния модул.

Новости във версия 8.13.0 на Нисет-Дежурен кабинет
01. Изменен е "Списъка на лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.)". В сила от 16 ноември 2011 г.;
02. Създадена е възможност за добавяне на изображения към:
• резултатите на издадено НМДД. Добавянето се извършва в следния ред:
1. Щракнете върху бутон [Резултати] в долния десен ъгъл на прозореца и след това в полето 'Резултат' на това изследване, за което разполагате с графично изображение;
2. Щракнете върху бутон [Преглед на снимка] и след това върху бутон [Файл]. Посочете пътя до графичното изображение. Изображенията трябва да са във формат .jpg или .jpeg;
3. Щракнете върху бутон [Запис], за да запазите в базата избраното изображение. Веднъж записано, изображението може да бъде изтрито само от потребителя, който го е добавил;
4. При наличие на графично изображение, добавено в дадено поле с резултати в НМДД, може да го разгледате, като щракнете върху мигащия бутон [Преглед на снимка].
При работа в обща база, графичните изображения, добавени в модул 'Лаборатория' (по пакет 'Образна диагностика') са достъпни за разглеждане в направлението (НМДД), с което са назначени.
• резултата на допълнителна процедура. Добавянето се извършва в следния ред:
1. Щракнете в полето 'Снимка';
2. В прозорец 'Преглед на снимка' щракнете върху бутон [Файл]. Посочете пътя до графичното изображение. Изображенията трябва да са във формат .jpg или .jpeg;
3. Щракнете върху бутон [Запис], за да запазите в базата избраното изображение. Веднъж записано, изображението може да бъде изтрито само от потребителя, който го е добавил;
4. Графичното изображение се показва автоматично под процедурата, към която е добавено.
03. Създадена е възможност за отпечатване на новите бланки на болничен лист с помощта на лазерен принтер. Настройката за отпечатването им се извършва в следния ред:
1. В меню 'Настройки' > 'Персонални настройки' > страница 'Бланки' се поставя отметка пред 'нова бланка'. Записва се избраната настройка. Тази настройка се извършва поотделно за всеки потребител, което позволява едновременното използване на стара и нова бланки за болничен лист в рамките на едно лечебно заведение от различните потребители;
2. В меню 'Настройки' > 'Персонални настройки' > страница 'Печат' >в ред 'Болничен лист' изберете името на лазерния принтер, свързан към компютъра и 'Вид печат' - 'лазерен'. Препоръчително е стойностите за 'Лява граница' и 'Горна граница' да бъдат 0 (нула) и в колона 'Емулация' да е избрано - 'Без емулация'. Запишете направените настройки;
3. Препоръчително е първоначално тестово отпечатване на добавен към преглед болничен лист върху бял лист хартия с размерите на новата бланка лист (192 х 265 мм). Листът се поставя в устройството за ръчно подаване на хартия на принтера, като водачите задължително се настройват към новата ширина на листа. Ако е необходимо се променят стойностите на 'Лява граница' и 'Горна граница' - виж по-горе;
4. Поставете болничен лист (бланка НОИ-МЗ № 606, серия 2011) в устройството за ръчно подаване на хартия и го отпечатайте, както досега;
Използваме случая да припомним, че данните в новата бланка на болничния лист се отпечатват в съответствие с 'Инструкция № 1 от 20 май 2011 г. за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност', публикувана и на нашата Интернет страница в раздел 'Актуално' > подраздел 'Наредби'.
04. При отваряне досие на пациент, в което след проверка в НАП се получи статус 'Прекъснати здравноосигурителни права' вече се извежда съобщение, в което потребителя трябва да разреши или откаже записването на този статус в базата данни. Това се налага поради факта, че често пациентът носи документ от НАП за платени вноски (най-често същия ден) и този факт още не е отразен в базата им. Ако лекарят откаже записването на статус 'Прекъснати здравноосигурителни права' и последният записан статус за този пациент е 'Непрекъснати здравноосигурителни права' програмата ще запише текущ статус 'Осигурен' в базата данни, което от своя страна ще позволи извършване на прегледи по линия на НЗОК още същия ден;
05. Оптимизирано е зареждането на пациентската листа и търсенето в нея в основния екран на програмата - първоначално се зареждат само първите 3000 (три хиляди) пациента, като след това е е необходимо въвеждане на още данни за търсения пациент/и;
06. Създадена е възможност за търсене на издадени жълти/зелени рецепти по фабричният им номер.

Лабораторни резултати