'Нисет-ДКЦ' 16.8.0

  • Файл размер: 47.32 MB
  • Monday, 16 December 2019
  • Версия: 16.8.0
  • Сваляния: 188
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 16.8.0 на модул 'Администратор'

01. В 'Справка за издадени/анулирани болнични листове за временна неработоспособност' -» в 'падащ' списък 'Покажи (болнични листове)' са добавени следните редове:

      • 'Издадени еднолично от лекар';

      • 'Издадени от ЛКК'.

Избора на някой от тях позволява създаване на справка, съдържаща само данни за издадените болнични листове от ЛКК комисиите в центъра или само данните за листовете, издадени еднолично от лекари-специалисти.

Новости във версия 16.8.0 на модул 'Лекар'

01. Променен е 'Списъка с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (в сила от 14.08.2015 г., бр. 17 от 2019 г.)' в сила от 01.12.2019 г.

02. Променен е алгоритъмът, позволяващ копиране на антропометричните данни на пациента от предходните му посещения (бутон [Копиране на данни от предишен преглед] в страница 'Допълнителни данни' на прегледа). Данните са копират от предходния преглед, без значение от кой лекар са вписани.

03. В 'Справка за издадени/анулирани болнични листове за временна неработоспособност' -» в 'падащ' списък 'Покажи (болнични листове)' са добавени следните редове:

      • 'Издадени еднолично от лекар';

      • 'Издадени от ЛКК'.

Избора на някой от тях позволява създаване на справка, съдържаща само данни за издадените болнични листове от ЛКК комисиите в центъра или само данните за листовете, издадени еднолично от лекари-специалисти.

04. Променен е прозореца за избор на текстови описания за бързо попълване на 'Анамнеза' и 'Обективно състояние'. Имате възможност да подреждате (сортирате) въведените си описания по 'ID', 'Абревиатура' и 'Описание'.

Новости във версия 16.8.0 на модул 'Лаборатория'

01. Извършени са промени, повишаващи скоростта на комуникация с оптимизирания сайт е-Резултати.

Новости във версия 16.8.0 на модул 'Регистратура'

01. Няма функционални промени в модула.

Лабораторни резултати