'Нисет-ДКЦ' 16.12.9

  • Файл размер: 47.66 MB
  • Friday, 27 March 2020
  • Версия: 16.12.9
  • Сваляния: 214
  • Автор: Нисет'' ООД

Новости във версия 16.12.9 на модул 'Администратор'

01. Няма функционални промени в модула.

Новости във версия 16.12.9 на модул 'Лекар'

01. Променен е 'Списъка с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (в сила от 14.08.2015 г., бр. 17 от 2019 г.)' в сила от 16.03.2020 г.

02. Съгласно препоръките на Световната здравна организация и Националния център по обществено здраве и анализи са добавени нови кодове U07.1 и U07.2 в МКБ 10 за отчитане на новия коронавирус:

      U07.1 COVID-19, идентифициран вирус

      U07.2 COVID-19, вирусът не е идентифициран

      Използвайте ги при необходимост, в съответствие с указанията на МЗ и НЗОК.

03. В прозорец 'Болничен лист' са добавени нови полета: 'ТЕЛК №' и 'От заседание №'. Необходимо е да вписвате съответните данни в тях в случаите, когато болничния лист се издава на основание на решение от ТЕЛК/НЕЛК. Данните се отпечатват в 'Протокол от ЛКК'.

04. Автоматично е 'удължено' с 1 (един) месец действието на Протоколи за медикаменти, изтичащи в периода 16.03.2020 - 16.04.2020. Това означава, че без да се презаверява хартиения протокол той ще е валиден още месец.

Новости във версия 16.12.9 на модул 'Лаборатория'

01. В меню 'Настройки' е добавен нов ред 'Показатели в кабинета'. В едноименния прозорец са показани само изследванията с показатели (параметри), извършвани в този кабинет. В случаите, когато в даден кабинет (манипулационна) не се извършват част от тях е необходимо да премахнете отметките пред тях и да запишете промените.

Новости във версия 16.12.9 на модул 'Регистратура'

01. Няма функционални промени в модула.

Лабораторни резултати