'Нисет-ДКЦ' 16.12.17

  • Файл размер: 47.70 MB
  • Friday, 15 May 2020
  • Версия: 16.12.17
  • Сваляния: 605
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 16.12.17 на модул 'Администратор'

01. Няма функционални промени в модула.

*****

Считано от 07.05.2020 г. комуникацията с ПИС на НЗОК се извършва само от операционни системи и браузъри, поддържащи протокол TLS (Transport Laeyr Security) версия 1.2. Това изключва използването на операционна система Windows XP и операционна система Windows 7 с браузър Internet Explorer с версия под 11.

Препоръчителни настройки в Internet Explorer 11 -» 'Инструменти' (Tools) -» 'Опции за интернет' (Internet options) -» 'Разширени' (Advanced) -» 'Настройки' (Settings) -» 'Защита' (Security) -» поставете отметки само пред: 'Използвай SSL 3.0' (Use SSL 3.0), 'Използвай TLS 1.0' (Use TLS 1.0), 'Използвай TLS 1.1 ' (Use TLS 1.1), 'Използвай TLS 1.2' (Use TLS 1.2 ) -» бутон [Приложи] (Apply) -» бутон [ОК].

*****

Новости във версия 16.12.17 на модул 'Лекар'

01. Променен е 'Списъка с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (в сила от 14.08.2015 г., бр. 17 от 2019 г.)' в сила от 16.05.2020 г.

*****

Считано от 07.05.2020 г. комуникацията с ПИС на НЗОК се извършва само от операционни системи и браузъри, поддържащи протокол TLS (Transport Laeyr Security) версия 1.2. Това изключва използването на операционна система Windows XP и операционна система Windows 7 с браузър Internet Explorer с версия под 11.

Препоръчителни настройки в Internet Explorer 11 -» 'Инструменти' (Tools) -» 'Опции за интернет' (Internet options) -» 'Разширени' (Advanced) -» 'Настройки' (Settings) -» 'Защита' (Security) -» поставете отметки само пред: 'Използвай SSL 3.0' (Use SSL 3.0), 'Използвай TLS 1.0' (Use TLS 1.0), 'Използвай TLS 1.1 ' (Use TLS 1.1), 'Използвай TLS 1.2' (Use TLS 1.2 ) -» бутон [Приложи] (Apply) -» бутон [ОК].

*****

Новости във версия 16.12.17 на модул 'Лаборатория'

01. Оптимизирани са алгоритмите, създаващи справките за външни клиенти (меню 'Справки').

*****

Считано от 07.05.2020 г. комуникацията с ПИС на НЗОК се извършва само от операционни системи и браузъри, поддържащи протокол TLS (Transport Laeyr Security) версия 1.2. Това изключва използването на операционна система Windows XP и операционна система Windows 7 с браузър Internet Explorer с версия под 11.

Препоръчителни настройки в Internet Explorer 11 -» 'Инструменти' (Tools) -» 'Опции за интернет' (Internet options) -» 'Разширени' (Advanced) -» 'Настройки' (Settings) -» 'Защита' (Security) -» поставете отметки само пред: 'Използвай SSL 3.0' (Use SSL 3.0), 'Използвай TLS 1.0' (Use TLS 1.0), 'Използвай TLS 1.1 ' (Use TLS 1.1), 'Използвай TLS 1.2' (Use TLS 1.2 ) -» бутон [Приложи] (Apply) -» бутон [ОК].

*****

Новости във версия 16.12.17 на модул 'Регистратура'

01. При добавяне на преглед се показват данни за това, пациентът в чия пациентска листа е записан. Функцията е активна, когато лечебното заведение е групова практика на ОПЛ.

Лабораторни резултати