'Нисет-ДКЦ' 16.11.0

  • Файл размер: 47.43 MB
  • Sunday, 26 January 2020
  • Версия: 16.11.0
  • Сваляния: 175
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 16.11.0 на модул 'Администратор'

01. Променени са цените на прегледите, процедурите и изследвания в съответствие, с публикувания НРД 2020-2022 за медицинските дейности.

02. За активирате новите изследвания в лабораторията, следвайте следния ред:

      1. От меню 'Настройки' -» щракнете върху ред 'Кабинети' -» в прозорец 'Настройки кабинет' -» в секция 'Кабинети' вляво изберете (маркирайте) името на кабинета (лаборатория), който ще добавяте изследвания;

      2. В секция 'Пакети' -» изберете (маркирайте) пакет 01 'Клинична лаборатория' -» в секция 'Изследвания' прелистете списъка с изследвания до новодобавено изследване (в кутийката пред него липсва отметка) -» поставете отметка -» щракнете върху бутон [Запази промените];

      3. Повторете действията от т. 1 и т. 2 за всеки кабинет (лаборатория), в който има нови изследвания за добавяне.

03. За да добавите новите изследвания в съответните им журнали, следвайте следния ред:

      1. От меню 'Настройки' -» щракнете върху ред 'Лабораторни журнали' -» в прозорец 'Лабораторни журнали' -» в секция 'Журнали' щракнете върху реда с името на журнала, в който желаете да добавите новите изследвания;

      2. В секция 'Пакети' изберете (маркирайте) пакет 01 'Клинична лаборатория' -» в секция 'Изследвания' прелистете списъка с изследвания до новодобавено изследване (в кутийката пред него липсва отметка) -» поставете отметка/и -» щракнете върху бутон [Изход] -» потвърдете с бутон [Да] записа на промените;

      3. Повторете действията от т. 1 и т. 2 за всеки журнал, в който сте добавили нови изследвания и е необходимо да ги добавите в него.

Рестартирайте модул 'Администратор' и лабораторните модули, за да влязат в сила направените настройки.

Новости във версия 16.11.0 на модул 'Лекар'

01. Променен е 'Списъка с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (в сила от 14.08.2015 г., бр. 17 от 2019 г.)' в сила от 16.01.2020 г.

02. Променени са цените на прегледите и процедурите в съответствие, с публикувания НРД 2020-2022 за медицинските дейности. Добавени са новите изследвания в сила от 01.01.2020.

Новости във версия 16.11.0 на модул 'Лаборатория'

01. Променени са цените на изследванията в съответствие с публикувания НРД за медицинските дейности. Добавени са следните нови изследвания в сила от 01.01.2020:

      • В пакет 01 'Клинична лаборатория'

         • 01.42 Орален глюкозо-толерантен тест

      • В пакет 02 'Клинична микробиология'

         • 02.21 Микробиологично изследване на влагалищен секрет – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.

         • 02.22 Микробиологично изследване на цервикален секрет – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.

         • 02.23 Микробиологично изследване на уретрален секрет – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.

         • 02.24 Микробиологично изследване на простатен секрет – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.

         • 02.25 Микробиологично изследване на еякулат – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.

         • 02.26 Микробиологично изследване на гърлен секрет- изолиране и интерпретация на Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Haemophilus (H. influenzae), Гъбички (C. Albicans)

         • 02.27 Микробиологично изследване на носен секрет- изолиране и интерпретация на Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Haemophilus (H. influenzae), Гъбички (C. albicans)

         • 02.28 Микробиологично изследване на очен секрет – препарат по Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам (-) бактерии

         • 02.29 Микробиологично изследване на ушен секрет – препарат по Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам (-) бактерии

         • 10.63 Диагностично изследване за Chlamydia trachomatis -» вече като ВСМД

      • В пакет 04 'Медицинска паразитология'

         • 04.05 Микроскопско изследване за Trichomonas vaginalis

         • 04.06 Серологично изследване за токсоплазмоза IgG

      • В пакет 05 'Вирусология'

         • 05.09 Серологично изследване на антитела за рубеола при бременни IgG

         • 05.10 Серологично изследване на anti-HBeAg антитела на хепатитен В вирус

      За да ги активирате във вашата лаборатория, следвайте следния ред:

         1. Стартирайте програмата като потребител 'Администратор';

         2. От меню 'Настройки' -» щракнете върху ред 'Кабинети' -» в прозорец 'Настройки кабинет' -» в секция 'Кабинети' вляво изберете (маркирайте) името на кабинета (лаборатория), който ще добавяте изследвания;

         3. В секция 'Пакети' -» изберете (маркирайте) пакет 01 'Клинична лаборатория' -» в секция 'Изследвания' прелистете списъка с изследвания до новодобавено изследване (в кутийката пред него липсва отметка) -» поставете отметка -» щракнете върху бутон [Запази промените];

         4. Повторете действията от т. 2 и т. 3 за всеки кабинет (лаборатория), в който има нови изследвания за добавяне;

      За да добавите новите изследвания в съответните им журнали, следвайте следния ред:

         1. Стартирайте програмата като потребител 'Администратор';

         2. От меню 'Настройки' -» щракнете върху ред 'Журнали' -» в прозорец 'Лабораторни журнали' -» в секция 'Журнали' щракнете върху реда с името на журнала, в който желаете да добавите новите изследвания;

         3. В секция 'Пакети' изберете (маркирайте) пакет 01 'Клинична лаборатория' -» в секция 'Изследвания' прелистете списъка с изследвания до новодобавено изследване (в кутийката пред него липсва отметка) -» поставете отметка/и -» щракнете върху бутон [Запис] -» потвърдете с бутон [Да] записа на промените;

         4. Повторете действията от т. 2 и т. 3 за всеки журнал, в който сте добавили нови изследвания и е необходимо да ги добавите в него.

Рестартирайте програмата, за да влязат в сила направените настройки.

02. Създадена е възможност за улеснено въвеждане (копиране) на данните от въведено НМДД или платено изследване, издадено от един лекар (в един АЛ) в данните на следващо нововъведено изследване. В лентата с 'Екранни бутони' са добавени два нови бутона: 'Копиране в НМДД' и 'Копиране в платено'. Новите бутони се ползват по следния начин:

      1. В 'Досието на пациент' изберете (маркирайте) изследване, чиито данни искате да копирате в ново изследване;

      2. Щракнете върху бутон [Копиране в НМДД] или върху бутон [Копиране в платено] -» отваря се прозорец за добавяне на НМДД или платено изследване с попълнени данни. Попълват се единствено липсващите данни за номер на НМДД и кодове на назначени изследвания. Въведените данни се записват с едноименния бутон.

03. За реда на прекодиране на изследвания от пакет 02 'Клинична микробиология' от стари в нови кодове се обадете в 'Нисет' ООД.

Новости във версия 16.11.0 на модул 'Регистратура'

01. Няма функционални промени в модула.

Лабораторни резултати