'Нисет-ДКЦ' 16.10.0

  • Файл размер: 47.28 MB
  • Thursday, 16 January 2020
  • Версия: 16.10.0
  • Сваляния: 221
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 16.10.0 на модул 'Администратор'

01. Създадена е възможност за вписване на идентификационния номер на ЛКК.

      Вписването му се извършва от меню 'Настройки' -» ред 'ЛКК комисии' -» изберете активна ЛКК -» бутон [Редакция] -» впишете на идентификационния й номер -» бутон [Напред] до поява на бутон [Запис] -» щракнете върху него за завършване на операцията. При необходимост -» повторете описаните действия с останалите активни ЛКК.

Новости във версия 16.10.0 на модул 'Лекар'

01. Променен е 'Списъка с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (в сила от 14.08.2015 г., бр. 17 от 2019 г.)' в сила от 01.01.2020 г.

02. Прецизирано е отпечатването на 'Протокол от ЛКК'.

Новости във версия 16.10.0 на модул 'Лаборатория'

01. Извършени са промени, осигуряващи взаимодействието на лабораторната програма с променения ни сайт е-Резултати.

Новости във версия 16.10.0 на модул 'Регистратура'

01. Няма функционални промени в модула.

Лабораторни резултати